Notatka ze spotkania w dniu 10.06.2019 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Spotkanie odbyło w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Pamięci Majdanka w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli:

Prezydium Rady Rodziców:

 • Tomasz Abramczyk
 • Urszula Witkowska
 • Maria Bernat
 • Jolanta Kmieć
 • Przedstawiciel rodziców z klasy 7d
 • Dyrektor SP. 32 pani Ewa Gęca
 • Z-ca Dyrektora SP. 32 pani Agnieszka Iwaszko
  Grono Pedagogiczne:
 • pani Marzena Wilczewska
 • pan Zbigniew Wiertel

Spotkanie dotyczyło:
Możliwości obniżenia progów oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów (śródrocznej i
rocznej oceny klasyfikacyjnej) od przyszłego roku szkolnego.
Poprawienia wyliczania średniej przez system Librus w przypadku poprawy oceny bieżącej np: ze sprawdzianów.
Propozycji obniżenia punktów startowych z zachowania.
Pani dyrektor przedstawi propozycje rodziców na najbliższej radzie pedagogicznej.