REGULAMIN RADY RODZICÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Pamięci Majdanka w Lublinie

z dnia 17 września 2019 roku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka
  w Lublinie zwanej dalej Radą Rodziców.
 2. Rada Rodziców działa w oparciu o art.83 i art.84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148, z późn. zm.)

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

§ 2

1. Rada Rodziców jest społecznym organem w szkole reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły.

2. Celem Rady Rodziców jest:

1) organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z Dyrekcją szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi i innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalności szkoły,

2) organizowanie różnych form aktywności rodziców wspomagających proces nauczania, wychowania i opieki w szkole i środowisku.

3) prezentowanie wobec Dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.

§ 3

Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

 1. występowanie do Dyrektora, innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
 2. uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczo-profilaktycznego w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego,
 3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 4. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 5. udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
 6. wspieranie finansowe działalności statutowej szkoły
 7. delegowanie dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora,
 8. opiniowanie pracy nauczyciela w jego awansie zawodowym oraz występowanie
  z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
 9. wydawanie opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego nauczyciela,
 10. współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji zadań,
 11. współudział w realizacji zadań szkoły poprzez m.in. organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły, pomoc dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w rozwoju szkoły i sprawach bieżących, organizowanie prac rodziców i środowiska społecznego na rzecz szkoły,
 12. organizowanie wspólnie z nauczycielami i instytucjami współdziałającymi ze szkołą prac społecznie użytecznych uczniów,
 13. organizowanie udziału rodziców w omawianiu istotnych problemów wychowawczych w czasie godzin do dyspozycji wychowawców klas,
 14. zwoływanie zebrań rodziców w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej, niż dwa razy w roku.

RADA ODDZIAŁOWA

§ 4

 1. Radę oddziałową rodziców wybiera ogólne zebranie rodziców uczniów danego oddziału, przy czym jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 2. W skład rady oddziałowej wchodzi od 3 do 5 osób.
 3. Rada oddziałowa rodziców wybiera przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 4. Rada oddziałowa rodziców współpracuje z wychowawcą klasy.
 5. Rada oddziałowa rodziców ma być wybierana co roku.
 6. Przedstawiciel do Rady Rodziców musi być wybierany każdego roku w tajnym głosowaniu spośród rady oddziałowej rodziców.
 7. Rada Oddziałowa reprezentuje rodziców uczniów klasy w Radzie na zasadach wynikających z Regulaminu, a ponadto może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów klasy, z wnioskami do Dyrektora oraz nauczycieli w innych sprawach istotnych dla klasy, w granicach statutowych kompetencji Rady.
 8. Pracami Rady Oddziałowej kieruje Przewodniczący.
 9. Przewodniczący Rady Oddziałowej w szczególności:
 • reprezentuje rodziców uczniów klasy i Radę Oddziałową wobec innych podmiotów,
 • utrzymuje stały kontakt z wychowawcą klasy,
 • organizuję pracę Rady Oddziałowej,
 • zwołuje w miarę potrzeby, w tym na wniosek wychowawcy klasy, posiedzenia rady klasy.

SKŁAD I STRUKTURA RADY RODZICÓW

§ 5

 1. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli rad oddziałowych, po jednym z przedstawicieli każdego oddziału.
 2. Jeden przedstawiciel może reprezentować tylko jedną radę oddziałową.
 3. Rady oddziałowej nie może reprezentować w Radzie Rodziców pracownik danej szkoły.
 4. Jednemu przedstawicielowi oddziału przysługuje jeden głos w Radzie Rodziców.
 5. Członkowie rad oddziałowych i Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 6

Członkostwo rodzica w radzie oddziałowej i Radzie Rodziców wygasa w następujących przypadkach:
1) ukończenia szkoły przez dziecko (kończy się z dniem ukonstytuowania nowej Rady Rodziców),

2) przeniesienia do innej szkoły jego dziecka (z końcem miesiąca, w którym przeniesienie nastąpiło),
3) śmierci,
4) zrzeczenia się członkostwa,
5) braku udziału w pracach Rady bez usprawiedliwienia przez trzy spotkania, lub ogólnej absencji przekraczającej 50%,
6) odwołania przez ogólne zebranie rodziców danego oddziału w tajnym głosowaniu.

§ 7

Po wygaśnięciu członkostwa rodzica w Radzie Rodziców przed upływem kadencji, jego miejsce zajmuje jeden z pozostałych przedstawicieli danej rady oddziałowej wyłoniony w kolejności: przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik, członek.

§ 8

 1. Działalnością Rady Rodziców kieruje prezydium złożone z 3-7 osób wybierane przez Radę.
 2. Kandydatem do Prezydium Rady może być osoba z co najmniej rocznym stażem w Radzie Rodziców.
 3. Prezydium wybiera ze swojego składu przewodniczącego, zastępcę, sekretarza i skarbnika.

§ 9

 1. Rada Rodziców może utworzyć komisje stałe lub dla wykonania zadań specjalnych.
 2. W komisjach mogą brać udział rodzice uczniów, członkowie szkolnych organizacji, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 3. Członków stałych i doraźnych komisji oraz ich przewodniczących powołuje prezydium Rady Rodziców.

ORGANIZACJA PRACY RADY RODZICÓW

§ 11

Przewodniczący Rady Rodziców kieruje pracami Rady.

Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań szkoły,
2) dokonanie podziału zadań i obowiązków między członków rady,
3) zwoływanie i prowadzenie zebrań rady oraz prezydium,
4) kierowanie działalnością finansowo- gospodarczą,
5) przekazywanie opinii i postulatów wobec dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej,
6) reprezentowanie Rady na zewnątrz.

§ 12

Zadaniem Sekretarza Rady Rodziców jest zapewnienie właściwej organizacji pracy, a w szczególności:
1) protokołowanie zebrań Rady Rodziców.
2) prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania.

§ 13

Zadaniem Skarbnika Rady Rodziców jest prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej Rady.

§ 14

Zadaniem Prezydium Rady Rodziców jest kierowanie pracą rady w okresie między zebraniami, a w szczególności:
1) nadzór nad pracą komisji,
2) decydowanie o działalności Rady Rodziców w tym o polityce finansowo- gospodarczej,
3) odbywanie zebrań w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku,
4) składanie okresowych sprawozdań z działalności przed Radą Rodziców.

§ 15

Zadaniem komisji jest wykonywanie stałych i doraźnych prac, a w szczególności:
1) realizacja zadań postawionych przez Radę Rodziców lub jej prezydium,
2) podejmowanie z własnej inicjatywy nowych zadań wynikających z potrzeb szkoły oraz zgłaszanie przewodniczącemu lub prezydium wniosków z nich wynikających,
3) składanie sprawozdań ze swoich prac przed prezydium.

§ 16

Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw Rady Rodziców z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
1) kontrolowanie zgodności działań Rady Rodziców i jej organów z przepisami regulaminu i uchwałami rady,
2) kontrolowanie zgodności działań finansowo-gospodarczych z zasadami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
3) kontrolowanie działalności innych ogniw rady,
4) składanie pisemnych bądź ustnych sprawozdań ze swych prac z wnioskami pokontrolnymi, co najmniej raz w roku, na zebraniu sprawozdawczym.

ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWO-GOSPODARCZEJ

§ 17

 1. Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o zasady obowiązujące w jednostkach resortu edukacji narodowej.
 2. Rada Rodziców gromadzi fundusze, które pochodzą między innymi z dochodów osiąganych z własnej działalności statutowej, dobrowolnych składek rodziców oraz dobrowolnych wpłat osób prawnych i fizycznych.
 3. Wymiar rocznej składki rodziców ustala Rada Rodziców.
 4. Rodzice mogą zadeklarować równoważne minimalnej rocznej składce świadczenia w naturze lub robociźnie.

§ 18

 1. Pieniądze Rady muszą być użytkowane zgodnie z planem finansowym.
 2. Plan Finansowy uchwalany jest odrębnie na każdy rok szkolny.
 3. Rada przeznacza środki finansowe, o których mowa w § 17 głównie na wspieranie działalności statutowej szkoły, w szczególności na:

1) nagrody rzeczowe na zakończenie roku szkolnego dla uczniów osiągających wyróżniające wyniki w nauce oraz w konkursach szkolnych,

2) pomoce naukowe,

3) doraźną pomoc materialną w formie: dożywiania uczniów, zakupu odzieży, podręczników, sprzętu i przyrządów do rehabilitacji, finansowania wycieczek szkolnych i wyjść na imprezy artystyczne, sportowe i kulturalne dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

4) pomoc Samorządowi Szkolnemu oraz organizacjom społecznym, sportowym i turystycznym zrzeszającym uczniów szkoły,

5) pomoc w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów oraz finansowanie udziału uczniów w imprezach organizowanych przez różne instytucje i podmioty,

6) inne

4. Do dysponowania pieniędzmi Rady upoważnieni są przewodniczący, zastępca i skarbnik samodzielnie.

5. Rada Rodziców może upoważnić osobę z Rady Rodziców lub z poza niej do reprezentowania w określonym zakresie.

6. Fundusze, o których mowa w § 17 ust. 2, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców. (udzielone zwykłą większością głosów).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

 1. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej połowy uprawnionych – na zebraniu odbytym w I terminie lub bez względu na ilość obecnych – na zebraniu odbytym w II terminie.
 3. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
 4. Zebrania rady mają charakter otwarty i mogą w nich uczestniczyć bez prawa głosu rodzice, przedstawiciele organizacji działających w szkole i zaproszeni goście, po uprzednim uzgodnieniu z prezydium Rady Rodziców.
 5. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.
 6. O terminie zebrania Rady Rodziców przewodniczący powiadamia wchodzących w jej skład rodziców z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.
 7. Do momentu wyboru Przewodniczącego pierwsze posiedzenie nowo wybranego Prezydium prowadzi dotychczasowy Przewodniczący albo wyznaczony przez niego, lub – w razie braku wyznaczenia – obecny na zebraniu inny członek dotychczasowego Prezydium, a w innych wypadkach Dyrektor Szkoły.

§ 20

 1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
 2. Ustępująca Rada Rodziców działa do ukonstytuowania się nowej Rady.

Regulamin został przyjęty przez Radę Rodziców dnia 17 września 2019 roku.