REGULAMIN RADY RODZICÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Pamięci Majdanka w Lublinie

I.Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie zwanej dalej Radą Rodziców.
 2. Rada Rodziców działa w oparciu o art.53 i art.54 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami).

 

II. Cele i zadania Rady Rodziców

§ 2

Rada Rodziców ma na celu:

 1. Zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji i efektywności kształcenia, pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku oraz w doskonaleniu planu finansowego szkoły.
 2. Współpraca rodziców z Samorządem Uczniowskim oraz w wyborze form pomocy dzieciom i ich wypoczynku.
 3. Przedstawianie nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.
 4. Współdziałanie z dyrektorem szkoły, jego zastępcami i Radą Pedagogiczną w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki.
 5. Zaznajamianie ogółu rodziców, uczniów z w/w dokumentami oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.
 6. Angażowanie rodziców do czynnego udziału w realizacji Programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki.
 7. Angażowanie rodziców do organizowania i udzielania pomocy materialnej (finansowej i rzeczowej) wspierającej szkołę i rodziców.

§ 3

Podstawowe zadania Rady Rodziców są następujące:

1. Współudział w realizacji zadań szkoły, a w szczególności:

– organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły,

– pomoc dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w rozwoju szkoły i własnych sprawach bieżących,

– organizowanie prac rodziców i środowiska społecznego na rzecz szkoły,

– współdziałanie z zakładami i instytucjami współpracującymi ze szkołą, na rzecz poprawy warunków pracy i wypoczynku uczniów i nauczycieli,

– uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie działań służących zwiększeniu wpływów finansowych szkoły,

– organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami.

2. Współpraca z dyrektorem szkoły i nauczycielami w podnoszeniu poziomu
nauczania, a w szczególności:
– współpraca, pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania,
– zapoznawanie ogółu rodziców z programem, organizacją i warunkami
realizacji nauczania,
– dokonywanie, wspólnie z wychowawcami klas oraz z innymi nauczycielami,
analizy i oceny zainteresowań i postaw uczniów,
– współudział w organizowaniu zajęć wyrównawczych dla uczniów mających
trudności w nauce lub zaległości w opanowaniu materiału programowego,
– udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów
zainteresowań oraz otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych,
– dofinansowanie stypendiów dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki
w nauce,
– finansowanie nagród rzeczowych na zakończenie roku szkolnego dla
uczniów osiągających wyróżniające wyniki w nauce oraz w konkursach
szkolnych,
– organizowanie udziału rodziców mających odpowiednie przygotowanie, na
wniosek nauczyciela, w realizacji wybranych tematów przewidzianych
programem nauczania,
– wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe.

3. Współpraca w rozszerzaniu oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny, a w szczególności:
– dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej uczniów w środowisku
pozaszkolnym,
– informowanie rodziców o organizacji czasu wolnego uczniów po zajęciach
lekcyjnych,
– udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej Samorządowi Szkolnemu
oraz organizacjom społecznym, sportowym i turystycznym zrzeszającym
uczniów szkoły,
– udzielanie wsparcia finansowego oraz pomoc w organizowaniu działalności
kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów,
– finansowanie udziału uczniów w imprezach organizowanych przez
instytucje działające w środowisku lokalnym,
– organizowanie wspólnie z nauczycielami i instytucjami współdziałającymi
ze szkołą prac społecznie użytecznych uczniów,
– organizowanie udziału rodziców w omawianiu istotnych problemów
wychowawczych w czasie godzin do dyspozycji wychowawców klas,
– zapobieganie zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów,
– rozwijanie, przy pomocy nauczycieli i specjalistów, poradnictwa
wychowawczego dla rodziców,
– wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych zgodnie z tradycją
środowiska i regionu.

4. Współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a w szczególności:
– udział w dokonywaniu analizy potrzeb uczniów w zakresie opieki i
zaspokajaniu ich,
– pomaganie szkole w organizowaniu uczniom wypoczynku w czasie ferii
szkolnych i w dniach wolnych od zajęć,
– udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów,
podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku,
– udzielanie doraźnej pomocy materialnej w formie: dożywiania uczniów,
zakupu odzieży, podręczników, sprzętu i przyrządów do rehabilitacji,
finansowania wycieczek szkolnych i wyjść na imprezy artystyczne,
sportowe i kulturalne dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej.

III. Skład i struktura Rady Rodziców

§ 4

 1. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele rad oddziałowych po jednym przedstawicielu z każdego oddziału.
 2. Radę oddziałową rodziców wybiera ogólne zebranie rodziców uczniów danego oddziału, przy czym jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 3. W skład rady oddziałowej wchodzi od 3 do 5 osób.
 4. Rada oddziałowa rodziców wybiera przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 5. Rada oddziałowa rodziców współpracuje z wychowawcą klasy.
 6. Rada oddziałowa rodziców ma być wybierana co roku.
 7. Przedstawiciel do Rady Rodziców musi być wybierany każdego roku w tajnym głosowaniu spośród rady oddziałowej rodziców.

§ 5

 1. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli rad oddziałowych, po jednym z przestawicieli każdego oddziału.
 2. Jeden przedstawiciel może reprezentować tylko jedną radę oddziałową.
 3. Rady oddziałowej nie może reprezentować w Radzie Rodziców pracownik szkoły.
 4. Jednemu przedstawicielowi oddziału przysługuje jeden głos w Radzie Rodziców.
 5. Członkowie rad oddziałowych i Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 6

Członkostwo rodzica w radzie oddziałowej i Radzie Rodziców wygasa w następujących przypadkach:
1. ukończenia szkoły przez dziecko (kończy się z dniem 31 sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę),
2. przeniesienia do innej szkoły jego dziecka (z końcem miesiąca , w którym przeniesienie nastąpiło),
3. śmierci,
4. zrzeczenia się członkostwa,
5. braku udziału w pracach Rady bez usprawiedliwienia przez trzy spotkania, lub ogólnej absencji przekraczającej 50%,
6. odwołania przez ogólne zebranie rodziców danego oddziału w tajnym głosowaniu.

§ 7

 1. Po wygaśnięciu członkostwa rodzica w Radzie Rodziców przed upływem kadencji, jego miejsce zajmuje jeden z pozostałych przedstawicieli danej rady oddziałowej wyłoniony w kolejności: przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik, członek.
 2. Przedstawiciele rady oddziałowej w kolejnym roku zachowują swoja funkcję, jeżeli skład rady oddziałowej nie uległ zmianie, a ogół rodziców danego oddziału wyraża na to zgodę.

§ 8

 1. Działalnością Rady Rodziców kieruje prezydium złożone z 3-7 osób wybierane przez Radę.
 2. Prezydium wybiera ze swojego składu przewodniczącego, zastępcę, sekretarza i skarbnika.
 3. Przewodniczący wybierany jest na trzy lata.

§ 9

 1. Rada Rodziców może utworzyć komisje stałe lub dla wykonania zadań specjalnych.
 2. W komisjach mogą brać udział rodzice uczniów, członkowie szkolnych organizacji, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 3. Członków stałych i doraźnych komisji oraz ich przewodniczących powołuje prezydium Rady Rodziców.

IV. Organizacja pracy i zadania Rady Rodziców i poszczególnych ogniw

§ 10

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
a) współpraca ze szkołą, polegająca na występowaniu do dyrektora lub innych organów szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły,
b) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego,
c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
e) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
f) wspieranie finansowe działalności szkoły,
g) uczestniczenie w decydowaniu o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
h) uczestniczenie w opracowaniu programu wychowawczego szkoły,
i) delegowanie dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora,
j) dokonywanie oceny pracy zawodowej nauczyciela,
k) opiniowanie pracy nauczyciela w jego awansie zawodowym,
l) współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji zadań,
ł) zwoływanie zebrań rodziców w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej, niż dwa razy w roku, przy czym pierwsze zebranie nie później niż 29 września,
m) opracowanie planów działalności rad oddziałowych na dany rok szkolny,
n) składanie sprawozdań z działalności przed rodzicami uczniów klasy.

§ 11

Zadaniem przewodniczących rad oddziałowych rodziców i Rady Rodziców jest kierowanie pracami, a w szczególności:
a) opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań szkoły,
b) dokonanie podziału zadań i obowiązków między członków rady,
c) zwoływanie i prowadzenie zebrań rady oraz prezydium,
d) kierowanie działalnością finansowo- gospodarczą,
e) przekazywanie opinii i postulatów wobec dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej,
f) reprezentowanie rady na zewnątrz.

§ 12

Zadaniem sekretarzy rad oddziałowych i Rady Rodziców jest zapewnienie właściwej organizacji pracy, a w szczególności:
a) opracowywanie projektu harmonogramu prac i zebrań oraz kierowanie jego realizacją,
b) organizacyjne przygotowanie zebrań prezydium,
c) nadzorowanie terminowości prac komisji,
d) prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania.

§ 13

Zadaniem skarbników rad oddziałowych rodziców i Rady Rodziców jest prowadzenie działalności finansowo-gospodarczej rady.

§ 14

Zadaniem prezydium Rady Rodziców jest kierowanie pracą rady w okresie między zebraniami, a w szczególności:
a) nadzór nad pracą komisji,
b) decydowanie o działalności finansowo- gospodarczej,
c) odbywanie zebrań w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące,
d) składanie okresowych sprawozdań z działalności przed Radą Rodziców.

§ 15

Zadaniem komisji jest wykonywanie stałych i doraźnych prac, a w szczególności:
a) realizacja zadań postawionych przez Radę Rodziców lub jej prezydium,
b) podejmowanie z własnej inicjatywy nowych zadań wynikających z potrzeb szkoły oraz zgłaszanie przewodniczącemu lub prezydium wniosków z nich wynikających,
c) składanie sprawozdań ze swoich prac przed prezydium.

§ 16

Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw Rady Rodziców z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
a) kontrolowanie zgodności działań Rady Rodziców i jej organów z przepisami regulaminu i uchwałami rady,
b) kontrolowanie zgodności działań finansowo-gospodarczych z zasadami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
c) kontrolowanie działalności innych ogniw rady,
d) składanie sprawozdań ze swych prac z wnioskami pokontrolnymi, co najmniej raz w roku, na zebraniu sprawozdawczym.

V. Zasady działalności finansowo- gospodarczej

§ 17

 1. Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o zasady obowiązujące w jednostkach resortu edukacji narodowej.
 2. Fundusze rady powstają z dochodów osiąganych z własnej działalności statutowej, składek rodziców oraz dobrowolnych wpłat osób prawnych i fizycznych.
 3. Wymiar rocznej składki rodziców ustala Rada Rodziców.
 4. Rodzice mogą zadeklarować równoważne minimalnej rocznej składce świadczenia w naturze lub robociźnie.

§ 18

 1. Pieniądze rady muszą być użytkowane zgodnie z planem finansowym.
 2. Do dysponowania pieniędzmi rady upoważnieni są przewodniczący, zastępca i skarbnik samodzielnie.
 3. Rada Rodziców może upoważnić osobę z Rady Rodziców lub z poza niej do reprezentowania w określonym zakresie.

VI. Postanowienia końcowe

§ 19

 1. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującym prawem.
 2. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej połowy uprawnionych – na zebraniu odbytym w I terminie lub bez względu na ilość obecnych – na zebraniu odbytym w II terminie.
 3. Zebrania rady mają charakter otwarty i mogą w nich uczestniczyć bez prawa głosu rodzice, przedstawiciele organizacji działających w szkole i zaproszeni goście.
 4. O terminie zebrania Rady Rodziców przewodniczący powiadamia wchodzących w jej skład rodziców z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.

§ 20

 1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
 2. Ustępująca Rada Rodziców działa do ukonstytuowania się nowej, co powinno nastąpić w ciągu trzech tygodni września w odniesieniu do rad oddziałowych rodziców a do końca września w odniesieniu do Rady Rodziców.

Regulamin został przyjęty przez Radę Rodziców dnia 10 października 2017 roku.