Notatka z zebrania Rady Rodziców z dnia 04.06.2019 roku

wpis w: informacje, Notatka z zebrania | 0

Prowadzącym zebranie był przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Abramczyk.
W zebraniu uczestniczyło 23 osoby w 30-osobowej RR.

Poruszane tematy:
1. Wystąpienie delegacji rodziców z klasy 7d.
– rodzice z klasy 7d na zebraniu omówili sposób wystawiania ocen śródrocznych i rocznych dla uczniów naszej szkoły. Zaproponowano żeby obniżyć progi oceniania. Prezydium RR spotka się z dyrekcją, aby omówić to zagadnienie.
2. Wystąpienie pani Urszuli Witkowskiej.
– pani Urszula Witkowska omówiła przebieg spotkania z Dyrekcją Szkoły. Spotkanie dotyczyło pytań, które Prezydium RR zredagowało w formie pisemnej na spotkaniu 05.05.2019, a także sugestii rodziców odnośnie funkcjonowania szkoły z majowego zebrania RR.
3. Podsumowanie całorocznej zbiórki makulatury.
4. Wystąpienie przewodniczącego RR Pana Tomasza Abramczyka.
– przewodniczący przekazał RR zaproszenie na uroczystość 55- lecia powstania szkoły i 25- lecia integracji, która odbędzie się 07.06.2019.
– prośba od pani dyrektor Ewy Gęcy o dodatkowe 300 zł na uroczystości Święta Szkoły.
– podpisanie oświadczenia, o nie wprowadzeniu karty LGBT w naszej szkole.
5. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do RR:
– pismo od pani Agaty Wach z prośbą o dofinansowanie wycieczki szkolnej dla ucznia klasy 2c.
– pismo od pani Katarzyny Bury z prośbą o dofinansowanie wycieczki szkolnej dla ucznia klasy 7b.
– pismo od pani Marty Serafin z prośbą o dofinansowanie wycieczki szkolnej dla ucznia klasy 5b.
6. Podjęcie uchwały RR w sprawie zmniejszena ilości książek na nagrody na koniec roku
szkolnego w klasach 1-3.
7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania RR.
Na zakończenie zebrania przewodniczący RR Tomasz Abramczyk podziękował delegatom za społeczną pracę w Radzie Rodziców w roku szkolnym 2018/2019.

 

 

 

Dokumenty Rady Rodziców - rok szkolny 2017-2018
Dokumenty Rady Rodziców – rok szkolny 2018-2019 są dostępne TUTAJ