Konferencja Roli Rad Rodziców w systemie oświatowym

wpis w: informacje | 0

Konferencja Roli Rad Rodziców w systemie oświatowym organizowanej między innymi przez KO w Lublinie

Lubelska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

Termin: 23 listopada 2016 r.

Miejsce: Urząd Wojewódzki- Sala Błękitna. Lublin  ul. Spokojna 4

Organizatorzy: Wojewoda Lubelski

Lubelski Kurator Oświaty

Fundacja „Rodzice Szkole”

Goście Honorowi: Posłowie i Senatorowie z regionu

Uczestnicy: Przedstawiciele 150 – 200 rad rodziców (2 osoby z

każdej rady rodziców)

Przedstawiciele Lubelskiego Kuratorium Oświaty

Przedstawiciel Lubelskiego Samorządowego Centrum

Doskonalenia Nauczycieli

Przedstawiciele samorządów terytorialnych

Razem: około 350 osób

Cele konferencji:

  • upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad

rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich rolę przy tworzeniu

i realizacji programów wychowawczych szkół,

  • przedstawienie oczekiwań rad rodziców w stosunku do: Ministra

Edukacji Narodowej, kuratorów oświaty, samorządów terytorialnych

i dyrektorów szkół,

  • konsolidacja środowisk rad rodziców, prowadząca do tworzenia

lokalnych porozumień rad rodziców i stworzenia krajowej reprezentacji

rad rodziców – Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców.

Program Lubelskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców

(rady rodziców w polskim systemie oświaty)

9.30-10.30: Rejestracja uczestników (kawa, herbata, napoje)

10.30-10.45: Otwarcie Konferencji: Wojewoda Lubelski, Lubelski Kurator Oświaty

10.45-11.00: Wystąpienia Gości Honorowych

11.00-11.40: Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie oświaty –

wczoraj, dziś jutro: Wojciech Starzyński

11.40- 12.20: Rola rodziców w tworzeniu i realizacji programu

wychowawczego szkoły: Katarzyna Styczyńska

12.20 -13.00: Dyrektor szkoły – partner i sojusznik rady rodziców Mirosława

Grzemba – Wojciechowska

13.00-13.45: Przerwa kawowa/konferencja prasowa

13.45-14.15: Jak założyć i prowadzić radę rodziców-podstawowe informacje

prawno-organizacyjne : Krzysztof Zuba

14.15-14.30: Przedstawienie Stanowiska i Deklaracji w sprawie Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców: Krzysztof Zuba

14,30-14.45: Przyjęcie Stanowiska Lubelskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców w sprawach omawianych na I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców

15.45-15.00: Podsumowanie i zakończenie Konferencji:

Lubelski Kurator Oświaty, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice

Szkole”

Po wystąpieniu każdego z prelegentów organizatorzy przewidują 10 minut na zadawanie pytań i odpowiedzi.

lubelska-konferencja-rr-zaproszenie-2